top of page

Ligji i kompensimit të pronave - një dhimbje koke

Sipas ketij ligji fondi i kompensimit eshte vetem 50 million dollare ne vit.


Kompensimi financiar:


Pronareve u paguhet 10% e vleres se tregut te prones.

Nuk ka garanci kur merret, mund te shkoje 100 vjet.

Nqs e do kompensimin brenda vitit duhet te pranosh 20% te 10 perqindesshit, pra 2% te vleres se tregut te prones. Pas 3 vjetesh merr 30% te 10 perqindeshit, pra 3% te vleres se prones. Pas 5 vjetesh merr 40% te 10 perqindeshit, pra 4% te vleres se prones tende.

Nderkohe qe oligarke e politikane jane bere milardere ne euro me pronen tende.


Kompensimi me toke diku tjeter:


Eshte aq i nderlikuar sa e lexova 3 here dhe nuk e mora vesh, nderkohe qe askush nuk mund te me akuzoje se jam i dobet ne kuptim leximi.


Duket te jete aq shume ne doren e agjensise shetrore (ATP) qe nuk ka aresye te mos besohet se korruptet do ia veshin si ia do qefi.


Ky ligj eshte i teper i nderlikuar, i pazbatueshem, i pamenaxhueshem, teper i padrejte per pronaret.


Kompensimet duhet te jene vetem fizike: Shkurt, sakte, thjesht! Pronaret te marrin fizikisht pronat e veta. Nqs pronat jane te zena nga subjekte publike apo private, t'u paguhet qira. Pse duhet sperdredhur me nje ligj te torturuar?!


Parid Turdiu

LIGJI Nr. 133/2015 i ndryshuar

Permbledhje e ligjit nga Inis Jorgo


Ligji Nr. 133/2015, “ PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE” ndryshuar ne fletoren Zyrtare nr 168 date 15.12.2022 ka për objekt rregullimin dhe shpërblimin e çështjeve të së drejtës së pronësisë që kanë lindur nga shpronësimet, shtetëzimet ose konfiskime; administrimin e Fondit të Kompensimit, përcaktimin e procedurave për procesit të kompensimit të pronave, si dhe të organeve administrative për realizimin e tyre.


Qëllimi i këtij ligji është: përfundimi i procesit të trajtimit nëpërmjet njohjes dhe kompensimit të pronave të subjekteve, të cilave u janë shpronësuar, shtetëzuar ose konfiskuar pronat; shpërblimi i drejtë i kompensimit të pronës, ekzekutimi i vendimeve përfundimtare të kompensimit dhe përfundimi i procesit të kompensimit, brenda afateve të përcaktuara në këtë ligj, nëpërmjet fondit të kompensimit. Vlerësimi financiar i vendimeve përfundimtare duhet të sigurojë që vlera e përgjithshme e kompensimit, -pavarësisht formës së kompensimit,- të jetë jo më pak se 10 % e vlerës së pronës, llogaritur sipas zërit kadastral AKTUAL..”(me te kuqe eshte shtese / amendim i ligjit ekzistues e gjindet tek Fletorja Zyrtare nr. 168 dt 15.12.2022)


PËRKUFIZIME


Kuptimi i Termat e përdorura:


“Agjencia e Trajtimit të Pronës (ATP)” është personi juridik publik, në varësi të Ministrit të Drejtësisë, i cili ushtron përgjegjësitë e ngarkuara me këtë ligj dhe legjislacionin në fuqi.

“Fondi Financiar i Kompensimit” është fondi special, në kuptim të nenit 7, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i cili përdoret për kompensimin financiar të subjekteve të shpronësuara, të cilave u është njohur e drejta e kompensimit.

“Fond i tokës” është fondi fizik i pronave me status juridik shtet, që, me vendim të Këshillit të Ministrave apo vendim të ATP-së, vihet në dispozicion për kompensimin fizik të subjekteve të shpronësuara që disponojnë vendime përfu-ndimtare për kompensim.

“Harta e vlerës” është harta e përcaktuar me vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e vlerës së pronës për secilin qark të Republikës së Shqipërisë”, që është në fuqi në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

“Kompensim” është shpërblimi i drejtë, sipas procedurave të përcaktuara në këtë ligj. Format e kompensimit janë: “Kompensim financiar”, “Kompensim fizik nga fondi i tokës” dhe “Kompensim fizik brenda pronës së njohur subjektit të shpronësuar”.

“Kompensim fizik brenda pronës së njohur subjektit të shpronësuar” është sipërfaqja e pasurisë që është vendosur t’u jepet subjekteve të shpronësuara me vendim përfundimtar.

“Ndërtim” është çdo objekt që ndërtohet ose instalohet në territor, me vendosje të palëvizshme apo të përkohshme dhe që zhvillohet nën dhe/ose mbi tokë, sipas legjislacionit në fuqi.

“Pronë” është një send i paluajtshëm, sipas përcaktimit në Kodin Civil.

“Subjekt i shpronësuar” janë personat juridikë ose fizikë apo trashëgimtarët e tyre, prona e të cilëve është shtetëzuar, shpronësuar, konfiskuar ose marrë me çdo mënyrë tjetër të padrejtë nga shteti.

“Strukturat përgjegjëse” janë të gjitha organet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi i kohës, i ngarkuar për të vepruar në fushën e kthimit dhe kompensimit të pronave.

“Tokë” është toka bujqësore, toka pyjore, pyjet, livadhet e kullotat, tokat e pafrytshme dhe

trualli.

“Tokë bujqësore” është toka që ndodhet jashtë vijave kufizuese të qyteteve e qendrave të

banuara në çastin e shpronësimit dhe që si e tillë figuron në regjistrat kadastralë të shtetit, e zënë me bimët e arave, pemishtet, vreshtat dhe ullishtat, kudo ku ndodhet dhe që ka veçori thelbësore të saj pjellorinë.

“Truall” është toka që ndodhet brenda vijave kufizuese të qyteteve e qendrave të banuara në çastin e shpronësimit. Kur për qendrën e banuar nuk ka pasur vijë kufizuese, truall do të jetë sipërfaqja e tokës që zë objekti i ndërtuar mbi të dhe oborri funksional. Sipërfaqja e këtij të fundit llogaritet sa trefishi i sipërfaqes së objektit, por jo më shumë se 500 metra katrorë.

“Truall industrial” është sipërfaqja e tokës që ndodhej jashtë vijave kufizuese të qyteteve dhe qendrave të banuara në çastin e shpronësimit, mbi të cilën kanë qenë të ngritura objekte të përhershme ndërtimore për qëllime ekonomike ose që i shërbejnë funksionit të tyre.

“Tjetërsim” është kalimi i pronësisë ose kalimi i të drejtave të tjera reale, sipas Kodit Civil.

“Vlerësim” është vlerësimi financiar që ATP-ja i bën vendimit përfundimtar të kompensimit, sipas dispozitave të këtij ligji.

“Vendim përfundimtar” është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë.

“Vendim për kthim/kompensim” janë vendimet e ish-komisioneve të kthimit dhe kompensimit të pronave, zyrave rajonale vendore të kthimit dhe kompensimit të pronave dhe të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.

“Zë kadastral” është lloji i pasurisë dhe llojet e zërave kadastralë të trajtuar në këtë ligj, që janë truall, arë, pyll, livadh, kullotë dhe tokë e pafrytshme.

“Zonë kadastrale” është ndarja e pasurive, sipas hartës së Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të


CILA ËSHTË FUSHA E ZBATIMIT TË KËTIJ LIGJI?


Ligji nr 133 i vitit 2015/ i ndryshuar, zbatohet për të gjitha kërkesat të cilat janë në shqyrtim në AKKP, në ditën e hyrjes në fuqi të tij, si edhe mbi të gjitha ato kërkesa, të cilat do të paraqiten brenda afateve të këtij ligji, sa i takon njohjes së të drejtës së pronës.


Ligji lidhet me vlerësimin financiar, për:

ekzekutimin e të gjitha vendimeve, të cilat nuk janë zbatuar, për njohjen e së drejtës së kompensimit, të dhëna nga organet administrative ose gjyqësore në vendin tonë;

çështjet që janë në shqyrtim në gjykatat e të gjitha niveleve, në Gjykatën e Lartë, si edhe në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut, sa i takon vlerësimit financiar të tyre.


Përjashtohet nga trajtimi me këtë ligj :


pronat e përfituar si rezultat i zbatimit të ligjit nr. 108, datë 29.8.1945, për “Reformën Agrare”, me ndryshimet e mëvonshme.

Shpronësimet kundrejt një shpërblimi të drejtë

Pronat që i janë dhuruar shtetit, veprim për të cilin ka dokumente zyrtare.


CILAT JANË RREGULLAT PËR KOMPENSIMIN?


Kur nuk ka ndryshuar zëri kadastral i pronës, vlerësimi financiarisht kryhet si vijon:


a/ Vlera e pronës së njohur për kompensim, llogaritet duke u bazuar në zërin kadastral që ka pasur prona në kohën e shpronësimit;


b/ vlera e pronës së kthyer, e kompensuar fizikisht llogaritet si difference midis vlerës së saj sipas zërit kadastral Aktual dhe vlerës sipas zërit kadastal në kohë shpronësimit.


c/ vlera e pronës së kthyer, e llogaritur i zbritet vlerës së pronës së njohur për kompensim


ç/ në rastet kur vlera e pronës së kthyer është më e madhe sesa vlera e pronës së njohur për kompensim, atëherë vlerësimi është i barabartë me zero leke dhe subjekti i shpronësuar konsiderohet i kompensuar.


d/Në rastet kur vlera e pronës së njohur për kompensim është më e madhe sesa vlera e pronës së kthyer, atëherë vlerësimi është i është i barabartë me diferencën që rezulton duke zbritur vlerën e pronës së kthyer nga vlera e pronës së njohur për kompensim.”


Kur ka ndryshuar zëri kadastral, vendimet përfundimtare vlerësohen financiarish kështu:


a) llogaritet vlera e pronës së njohur për kompensim, bazuar në zërin kadastral aktual;

b) llogaritet vlera e pronës së kthyer,

c) vlera e pronës së kthyer, i zbritet vlerës së pronës së njohur për kompensim, të llogaritur

ç) kur vlera e pronës së kthyer është më e madhe sesa vlera e pronës së njohur për kompensim, atëherë vlerësimi financiar , është e barabartë me zero lek dhe subjekti i shpronësuar konsiderohet i kompensuar.

Në rastet kur vlera e pronës së njohur për kompensim është më e madhe sesa vlera e pronës së kthyer, atëherë vlerësimi financiar i vendimit përfundimtar, që ka njohur të drejtën e kthimit dhe kompensimit të pronës, është i barabartë me 10 për qind të diferencës që rezultonduke zbritur vlerën e pronës së kthyer nga vlera e

pronës së njohur për kompensim.


Vendimet përfundimtare që kanë njohur vetëm të drejtën e kompensimit të pronës, (pra rasti kur prona eshte zene e s'eshte e lirë) vlerësohen financiarisht si më poshtë:


a) kur nuk ka ndryshuar zëri kadastral i pronës së njohur për kompensim, vlera e pronës

llogaritet duke u bazuar në zërin kadastral që ka pasur prona në kohën e shpronësimit;


b) kur ka ndryshuar zëri kadastral i pronës së njohur për kompensim, vlera e pronës llogaritet duke u bazuar në zërin kadastral aktual. Subjekti i shpronësuar kompensohet në masën 10 për qind të vlerës së pronës, sipas zërit kadastral aktual.


Përjashtimisht, kur vlerësimi financiar sipas zërit kadastral, që ka pasur prona në kohën e shpronësimit, është më i madh se 10 për qind e permendur më lart, subjekti i shpronësuar kompensohet me vlerën e llogaritur sipas zërit kadastral në kohën e shpronësimit.


Në rast se vendimi përfundimtar nuk ka vendosur kompensim prone, vendimi dhe dokumentacioni përkatës arkivohen sipas rregullave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për arkivat.


FORMAT E KOMPENSIMIT DHE VLERËSIMI


Subjektet e shpronësuara u nënshtrohen procedurave të kompensimit, bazuar në vendimet përfundimtare për njohje dhe kompensim:

 • financiar;

 • me pronë tjetër të paluajtshme me vlerë të barabartë, në pronësi të shtetit;

 • me aksione në shoqëri me kapital shtetëror që kanë vlerë të barabartë me pronën e paluajtshme;

 • me vlerën e objekteve, të cilat janë objekt i privatizimit.

Procesit të vlerësimit të pronës që do të kompensohet, i nënshtrohen toka dhe objektet ndërtimore.

Vlerat e pronës caktohen të veçantë për tokën dhe objektet ndërtimore. Kur një pronë është bashkim i tokës me objektin ndërtimor, vlera e saj nxirret për njësi, si shumë e vlerave të objektit ndërtimor dhe të tokës mbi të cilën ai ngrihet.

Vlera e pronës që kompensohet bazohet

 • për tokën, në hartën e vlerës;

 • për objektet, në vendimin e Këshillit të Ministrave për metodologjinë e vlerësimit të pronave të paluajtshme në Republikën e Shqipërisë.


FONDI I KOMPENSIMIT DHE PROCEDURA E KOMPENSIMIT TË PRONËS


Fondi i Kompensimit të pronave përbëhet nga:


 • Fondi Financiar i Kompensimit

 • Fondi i tokës


Fondi i Kompensimit është i paprekshëm. përveç subjekteve të parashikuara në këtë ligj për administrimin e tij.


FONDI I KOMPENSIMIT të pronave përdoret për kompensimin financiar të subjekteve të shpronësuara, të cilave u është njohur e drejta e kompensimit, me vendim përfundimtar.

Fondi i Kompensimit administrohet nga ATP në një llogari të veçantë të thesarit në Bankën e Shqipërisë. Gjendja e mjeteve monetare të papërdorura nga Fondi i Kompensimit të pronave në fund të vitit buxhetor, mbartet për llogari të vitit të ardhshëm.


SI SHPËRNDAHET FONDI FINANCIAR I KOMPENSIMIT


Buxheti i shtetit miraton çdo vit buxhetor një fond financiar, - jo më pak se 50 miliardë lekë në 10 vjet,- i cili do të administrohet nga ATP-ja për realizimin e procesit të kompensimit të pronave.


ATP-ja njofton publikisht, nëpërmjet faqes zyrtare të institucionit, Buletinit të Njoftimeve Zyrtare dhe/ose në media, listën e subjekteve që përfitojnë nga Fondi i Kompensimit të pronave për periudhën përkatëse, duke i orientuar subjektet që të hapin llogari pranë njërës prej bankave të nivelit të dytë.


ATP-ja hap llogari bankare në banka të nivelit të dytë, në të cilat depozitohet fondi vënë në dispozicion kompensimin e pronave.

Subjektet përfituese i njoftojnë ATP-së të dhënat e llogarisë së tyre bankare, në të cilën do të kryhet pagesa e kompensimit.

Pas çeljes së llogarisë bankare individuale në bankë nga subjektet përfituese, ATP-ja urdhëron bankën për kryerjen e pagesave nga llogaria e ATP-së në llogarinë e subjektit përfitues. Në urdhrin që i dërgohet bankës duhet të përcaktohen emri i përfituesit, shuma e përfitimit si dhe numri i llogarisë bankare të përfituesit dhe banka bën kalimin e shumës në llogaritë respektive të subjekteve përfituese.


FONDI I TOKËS PËRBËHET NGA:


 • fondi fizik i pronave në çdo qark, i vënë në dispozicion me vendim të Këshillit të Ministrave;

 • fondi fizik i pronave, i cili, me vendim të ATP-së, e bazuar në ligj, bëhet pjesë e fondit të tokës.

 • sipërfaqet e mbetura të lira në territoret me ndërtime informale;


Fondi i tokës vlerësohet financiarisht nga ATP-ja, -bazuar në hartën e vlerës,- në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, brenda 30 ditëve për fondin që vihet në dispozicion me vendim të Këshillit të Ministrave dhe menjëherë për fondin që kalon me vendim të ATP-së.

Të dhënat për këtë fond publikohen në faqen zyrtare e ATP-menjëherë pas kryerjes së procedurës së vlerësimit.


KOMPENSIMI FIZIK ME ANKAND


Me qëllim shtimin e burimeve financiare për Fondin e Kompensimit ATP-ja, realizon ankande për shitjen e pronës, ku marrin pjesë të gjitha subjektet që disponojnë një vendim kompensimi, të vlerësuar financiarisht nga ATP-ja. Subjektet, që kanë një vlerësim financiar të vendimit përfundimtar për kompensim, mund të marrin pjesë në ankand nëse ata shprehin vullnetin për të përfituar nga fondi i kompensimit fizik. ATP-ja shpall subjektin fitues në përputhje me legjislacionin në fuqi për ankandin publik, bazuar në ofertën më të lartë. Nëse ofertat janë të barabarta, i jepet përparësi ofertave brenda qarkut ku ndodhet prona e njohur për kompensim dhe në rast se ka disa oferta të tilla, vendimit përfundimtar më të hershëm.

ATP-ja, gjatë procedurave të ankandit, në asnjë rast nuk mund ta shesë pronën, pjesë e fondit të tokës, me një çmim më të ulët sesa vlerësimi fillestar i saj.

Të ardhurat e realizuara nga shitja në ankand e pronave, -pjesë të fondit të tokës,- kalojnë në Fondin Financiar të Kompensimit dhe përdoren për kompensimin financiar të subjekteve.


RASTE TË TJERA TË KOMPENSIMIT FIZIK:


Në rast se pas ankandit publik prona nuk shitet, atëherë ajo përdoret për kompensimin fizik të subjekteve që disponojnë një vendim përfundimtar kompensimi.

ATP-ja publikon në faqen e saj zyrtare dhe në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare, për një periudhë 45-ditore, informacionin për pronën që do të përdoret për kompensim fizik dhe gjatë kësaj periudhe pret kërkesa nga subjektet që disponojnë vendim përfundimtar kompensimi. Në përfundim të afatit 45- ditor, ATP-ja, brenda 30 ditëve, shpall subjektin përfitues që ka aplikuar, sipas ofertës më të lartë ose, në raste kur ka oferta të barabarta, sipas prioritetit të përcaktuar në pikën 3, të nenit 15, të këtij ligji, dhe vijon procedurat për kompensimin fizik të subjektit përfitues.


Subjekti, kërkesës për kompensim fizik duhet t’i bashkëlidhë edhe një deklaratë, me anë të së cilës heq dorë nga pjesa e mbetur e kompensimit nëse shpallet përfitues.

Në rast se edhe në përfundim të kësaj procedure nuk përdoret tërësisht fondi i kompensimit fizik, ATP-ja disponon drejtpërdrejt me vendim kompensimi fizik,


SHQYRTIMI I KËRKESAVE TË VEÇANTA PËR KOMPENSIM FINANCIAR


Fondi vjetor buxhetor i kompensimit financiar, mund të përdoret për rastet e kërkesave të veçanta për kompensim financiar që , mund të përfitojnë nga ky fond, si më poshtë:


brenda 1 viti, - përfiton 20 % të vlerës së kompensimit duke hequr dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere;

brenda 3 vitesh, - përfiton 30 % të vlerës së kompensimit duke hequr dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere;

brenda 5 vitesh, - përfiton 40 % të vlerës së kompensimit duke hequr dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.


TRAJTIMI I RASTEVE ME MBIVENDOSJE


Në rastet e mbivendosjes, ATP depoziton vlerën përkatëse në një llogari të veçantë bankare, e cila, pas zgjidhjes përfundimtare të mbivendosjes, i paguhet subjektit. Palët mund ta zgjidhin rastin me mbivendosje me marrëveshje me njëri- tjetrin ose në rrugë gjyqësore.


ANKIMI NDAJ VLERËSIMIT FINANCIAR


Çdo palë ka të drejtë të ankohet kundër vlerësimit financiar për përcaktimin e vlerës së pronës në Gjykatën Administrative të Apelit brenda 30 ditëve nga dita e publikimit, vetëm për vlerën e kompensimit.

Pas kalimit të afatit 30-ditor, nëse subjekti i interesuar nuk ka bërë ankim, vlerësimi i vendimit përfundimtar të kompensimit ekzekutohet nga ATP-ja, sipas përcaktimeve në ligj.


KËRKESAT E PATRAJTUARA


Kompensimi fizik në pronën e subjektit të shpronësuar


Subjekteve të shpronësuara u njihet e drejta e pronësisë dhe u kompensohen pa kufizim fizikisht, brenda pronës së njohur, pronat e paluajtshme të lira, sipas përcaktimeve të këtij ligji, me përjashtim të tokës bujqësore, e cila kompensohet fizikisht deri në 100 ha.


E DREJTA E PARABLERJES


Në rast se objektet shtetërore, të ndërtuara mbi troje të njohura për kompensim me vendime përfundimtare, ku është përcaktuar e drejta e parablerjes, transferohen në pronësi apo në administrim të një institucioni tjetër shtetëror, e drejta e parablerjes nuk shuhet.

Për pronat e paluajtshme, të zëna me objekte shtetërore, subjektet e shpronësuara kanë të drejtën e parablerjes mbi këto objekte kur ato të privatizohen. Subjektet e shpronësuara kanë të drejtë të heqin dorë nga e drejta e parablerjes përkundrejt kompensimit, sipas rregullave të përcaktuara në këtë ligj, brenda një afati 1-vjeçar nga publikimi i regjistrit, sipas këtij ligji. Ky afat është prekluziv.E drejta e parablerjes regjistrohet në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.


Tokat e dhëna në përdorim


Tokat e dhëna në përdorim, me qira ose në ndonjë formë tjetër, nga shteti, kur nuk janë të zëna, në kuptim të nenit 25, të këtij ligji, i kompensohen subjektit të shpronësuar, sipas kritereve dhe kushteve të këtij ligji. Subjekti përfitues në çdo rast detyrohet të respektojë marrëdhënien juridike ekzistuese.


Trajtimi i pronës në tokat e zëna me ndërtime


Për aplikimet e bëra në zonat e deklaruara informale, aplikuesve u njihet e drejta për kompensimin e pronës së zënë. Nuk lejohet kompensimi fizik brenda territorit të zonave të deklaruara informale.


ATP-ja dhe ALUIZNI veprojnë në vendimmarrjen e tyre mbi të njëjtën hartë, të unifikuar dhe të publikuar elektronikisht.


CILAT JANË PRONAT QË NUK KOMPENSOHEN FIZIKISHT


 • Pronat që i shërbejnë një interesi publik, sipas kufizimeve të vendosura me ligj;

 • Pronat që shërbejnë për realizimin e detyrimeve të shtetit shqiptar, që rrjedhin nga traktatet dhe konventat, në të cilat shteti është palë;


ATP brenda datës 31.12.2024 vlereson VETEM financiarisht te gjitha vendimet përfundimtare të pavlerësuara që kanë njohur të drejtën e kompensimit.


CILI ORGAN SHTETËROR NDJEK PROCESIN E TRAJTIMIT TË PRONAVE


Është ATP, personi juridik publik, në varësi të Ministrit të Drejtësisë, me seli në Tiranë. Ajo përfundon brenda afatit ligjor shqyrtimin e kërkesave të subjekteve të shpronësuara për trajtimin e pronës, për të cilat nuk është marrë vendim. ATP shprehet me vendim brenda afatit të përcaktuar për rrëzimin e kërkesës ose njohjen, sipas rastit, të së drejtës së pronësisë, kompensimin fizik brenda kufijve të pronës së njohur apo kompensimin nga fondi i tokës ose kompensimin financiar të pasurisë dhe të të drejtave të tjera reale, sipas përcaktimeve në këtë ligj;ATP llogarit detyrimet financiare, që i lindin shtetit për subjektet e shpronësuara sipas përcaktimeve të bëra në ligj;


ANKIMI


Palët e interesuara dhe Avokatura e Shtetit, brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit, kanë të drejtë të bëjnë ankim pranë Gjykatës Apelit nëse janë kundër vendimit të ATP-së për njohjen e së drejtës.

REGJISTRIMI I VENDIMIT


Kur vendimi i marrë, sipas këtij ligji, bëhet përfundimtar, Agjencia ose çdo palë e interesuar e dërgon atë në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për regjistrim.128 views0 comments

Comments


bottom of page