top of page

Disa fonde ETF të bonove (obligacioneve) në tregun amerikan

Updated: Feb 9

Jerome Powell, kryetari i Bordit te Rezerves Federale te USA


Nga vera pritet qe inflacioni te bjere dhe Rezerva Federale te filloje te ule normat e interesit, -- tha kryetari i Rezerves Federale (bankes qendrore te USA) Jerome Powell. Nqs ndodh kjo, vlera-e-tregut e bonove ekzistuese do te rritet.


Mbani parasysh: kur interesat bankare bien, vlera e bonos qe ti ke ne dore, rritet. Mund ta shesesh dhe te fitosh para. Kur interesat bankare rriten, vlera e bonos bie.


Eshte fjala per vleren e castit, dmth po te duash ta shesesh tani, sepse ne maturim te kthehet vlera nominale e bonos, natyrisht.


Fjalet bono dhe ogligacion jne sinonime.


Fondet ETF tregtohen njesoj si aksione (stocks).


Disa ETF bonosh, te rekomanduara, te ofruara ne tregun fianciar amerikan, jane si me poshte:


  • ETF e Tregut te Pergjitheshem të Obligacioneve nga Vanguard (BND)


BND mund t'i pëlqejë investitorëve "blej dhe mbaj" që kërkojnë diversifikim maksimal. Ky ETF ndjek një variant të Indeksit Agregat të Bonove të Bloomberg për një tarife 0.03% dhe aktualisht mban më shumë se 10,000 bono-thesari, letra me vlerë të mbështetura nga hipotekat (MBS) dhe obligacione korporative, gradë-investimi, të maturimeve të ndryshme.

Aktualisht, investitorët mund të presin një rendimet vjetor (yield) prej 5% deri në maturim. BND gjithashtu ka një kohëzgjatje mesatare 6.3-vjeçare, e cila nënkupton një potencial të një lëvizjeje ne kah te kundert të çmimit prej 6.3%, ndaj një ndryshimi prej 100 pikësh të normave te interesit. Kjo dmth se, nqs Rezerva Federale ul interesin bankar me 1%, investimi yt rritet me 6.3% dhe e anasjellta.


  • iShares MBS ETF (MBB)


"MBS (Mortgage Based Securities) ETF ofrojnë rendimente që janë të krahasueshme me obligacionet e korporatave të nivel-investimi, të shoqëruara me cilësi të lartë krediti dhe prurje monetare mujore," thotë Dave Francis, këshilltar investimesh dhe drejtor në Bartlett Wealth Management me qendër në Cincinnati. Për ekspozim ndaj këtyre obligacioneve, investitorët mund të blejnë fondin ETF MBB. Portofoli aktual i MBB përbëhet nga më shumë se 10,000 obligacione të emetuara kryesisht nga Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) dhe Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), pothuajse të gjitha të vlerësuara me AA. Investitorët mund të presin një rendiment prej 4.8% deri në maturim, një kohëzgjatje 5.8-vjeçare dhe një tarife shpenzimi prej 0.04%.


  • JPMorgan ETF me të ardhura ultra të shkurtra (JPST)


Investitorët që kërkojnë të minimizojnë rrezikun ne rast të një rritjeje të papritur të normave te interesit mund të përdorin JPST, i cili menaxhohet në mënyrë aktive dhe ka një kohëzgjatje mesatare prej vetëm 0,5 vjetësh. Tani për tani, ky ETF po paguan një rendiment të fortë deri në maturim, prej 5.5%, ndërsa ngarkon një tarife (kosto) prej 0.18%, e cila është e arsyeshme për ETF-të e menaxhuara në mënyrë aktive. "ETF e obligacioneve afatshkurtra si JPST kanë rendimente bindëse, të cilat shkojnë mirë ndërkohe që normat e interesit afatshkurtra mbeten të larta," thotë Francis. "Ata gjithashtu kanë avantazhin e ofrimit të normave më të larta edhe kur Rezerva Federale fillon të ulë normat-brenda-natës, gjë që do të ndikonte menjëherë në rendimentet e tregut të parasë (money market)."


  • Bono thesari Global X ETF 1-3 mujore (CLIP)


"Shpesh aspekti qe neglizhohet në ETF e obligacioneve është likuiditeti - aftësia për të blerë ose shitur letrat me vlerë shpejt, lehtë dhe pa një përhapje (spread) të madhe," thotë Daniel Dusina, shefi i investimeve në Blue Chip Partners. "Likuiditeti i ETF të obligacioneve, në pjesën më të madhe, percaktohet nga likuiditeti i letrave me vlerë qe perbejne fondin."


CLIP arrin të realizoje nje diference (perhapje) të vogël mesatare 30-ditore ofertë-kërkim prej 0.04% duke gjuajtur bonot e thesarit me likuiditet të lartë me më pak se tre muaj deri në maturim. Aktualisht, CLIP po paguan një rendiment prej 5.5% deri në maturim kundrejt një kohëzgjatjeje 0.1-vjeçare. Është gjithashtu mjaft i lirë me një raport shpenzimi 0.07%.


  • iShares iBoxx $ ETF i obligacioneve korporative të klasës së investimit (LQD)


"Diferenca ofertë-kërkese (perhapja) mund të jetë ende e ngushtë për një ETF me volum të ulët tregtimi nëse investon në tregje likuide, si borxhi i korporatave, gradë-investimi, ose bonot e thesarit të SHBA," thotë Dusina. "Kjo është e rëndësishme të kihet parasysh kur zgjedh ETF-të e obligacioneve, pasi një perhapje e madhe mund të shkaktojë një çmim fillestar më të keq të blerjes."


LQD e demonstron mirë këtë mekanizem. Kjo ETF gjurmon treguesin e klasës së investimeve likuide "Markit iBoxx USD", i cili perfaqeson bono me likuiditet te larte. Kjo rezulton që LQD të ketë një diferencë shumë të ulët mesatare 30-ditore ofertë-kërkese prej vetëm 0.01%, pavarësisht nga mbajtja e obligacioneve të korporatave. ETF tarifon 0.14% dhe ka një yield 5.2% deri në maturim.


  • ETF e obligacioneve afatshkurtra Vanguard (BSV)


"ETF-të e obligacioneve afatshkurtra zakonisht investojnë në obligacione me maturim më pak se tre vjet, duke i bërë ato më pak të ndjeshme ndaj ndryshimeve të normave të interesit," thotë Moss. "Ato janë të përshtatshme për investitorët që duan një mundësi investimi me rrezik të ulët me kthime relativisht të qëndrueshme." ETF-ja e bonove te diversifikuara të kompanise Vanguard, për këte qellim, është BSV.


Ky ETF gjurmon Indeksin Bloomberg të bonove 1-5 vjecare te qeverise se SHBA. Siç sugjeron emri i tij, ai përmban si bono thesari ashtu edhe obligacione të korporatave me maturim të shkurtër. BSV aktualisht paguan një rendiment prej 4.9% deri në maturim kundrejt një kohëzgjatjeje 2.6-vjeçare dhe ngarkon një tarife prej 0.04%.


  • ETF e obligacioneve me afat të ndërmjetëm Vanguard (BIV)


"ETF-të e obligacioneve afatmesme zakonisht investojnë në obligacione me maturim midis 3 dhe 10 vjet," thotë Moss. “Ato ofrojnë një balancë mes rrezikut dhe kthimit dhe janë të përshtatshme për investitorët që kanë një horizont investimi afatmesëm”. ETF e obligacioneve Vanguard , ne kete rast, është BIV.


Krahasuar me BSV, BIV futet më tej ne kohe në kurbën e rendimenteve-ve duke ndjekur indeksin Bollombeg të bonove 5-10 vjeçare te qeverise se SHBA.. Rezultati është një rendiment 4.9% deri në maturim dhe një kohëzgjatje mesatare prej 6.2 vjetësh. Ky ETF gjithashtu ngarkon të njëjtin tarife shpenzimesh prej 0,04% siç bën BSV.


  • ETF e obligacioneve me afat e gjate Vanguard (BLV)


"ETF-të e obligacioneve afatgjata investojnë në obligacione me maturim më shumë se 10 vjet, janë më të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të normave të interesit dhe mund të përjetojnë paqëndrueshmëri më të madhe në kthimet e tyre," thotë Moss. "Ato janë të përshtatshme për investitorët që kanë një horizont investimi afatgjatë dhe mund të tolerojnë nivele më të larta të rrezikut."


Investitorët që kërkojnë të maksimizojnë përfitimet nga uljet e mundshme të normave të interesit në 2024 mund të përdorin një ETF afatgjatë të obligacioneve si BLV. Ky ETF ndjek Indeksin Bloomerg te bonove afatgjata te qeverise se SHBA, duke dhënë një rendiment vjetor deri në maturim prej 5.2% dhe kohëzgjatje prej 13.8 vitesh. BLV gjithashtu ngarkon 0.04% në tarifa.


  • iShares ETF i Bonove te Thesarit Ndërkombëtare (IGOV)


ETF-të e mëparshme në këtë listë perfaqesojne investime te perqendruara ne obligacionet amerikane. Megjithatë, jo të gjitha vendet kanë norma interesi, norma inflacioni ose tregues të tjerë ekonomikë që ndjekin tregun amerikan. Në kete menyre, diversifikimi iobligacioneve në nivel global mund të sigurojë përfitime të prekshme nëse tregu i obligacioneve në SHBA peson lëkundje.


Një ETF ekselent për këtë rol është IGOV, i cili gjurmon treguesin FTSE World Government Bond Index-Developed Markets Capped Index. Ky ETF mban më shumë se 700 obligacione të emetuara nga shtete si Japonia, Franca, Italia, Gjermania, etj., të mbrojtura kundrejt dollarit amerikan. IGOV ngarkon një tarife shpenzimi 0.35% dhe ka një rendiment vjetor 2.8% deri në maturim.


Tony Dong, 8 janar 2024

58 views0 comments

Hozzászólások


bottom of page